Historia i Patron szkoły

Dzieje szkoły rozpoczynają się w roku 1903. Na gruntach podarowanych przez właściciela majątku Piwonice, zostaje wzniesiona budynek szkoły. W nowo powstałej placówce znajduje się tylko jedna sala lekcyjna, pozostałe pomieszczenia przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli. W roku szkolnym 1918/1919 z inicjatywy Z. i M. Tomaszewskich powstaje kolejna klasa. W 1946 roku kierownikiem szkoły zostaje Bronisław Trzeszczak.

Od momentu objęcia funkcji przez pana Trzeszczaka, zapisy w kronice szkoły stają się bardzo szczegółowe. Lata powojenne stawiają przed gronem pedagogicznym nowe wyzwania. Brak realizacji obowiązku szkolnego w czasie II wojny światowej zaskutkował rzeszą uczniów, które nie ukończyły edukacji w wyznaczonym terminie. Problem dotyczy również Szkoły Podstawowej w Piwonicach. W 1946 roku do szkoły uczęszcza 254 uczniów. Zostali oni podzieleni na 7 klas, spośród których V, IVb, III i IIb zorganizowano jako oddziały o programie przyśpieszonym, które w ciągu jednego roku szkolnego realizują treści programowe z dwóch lat. Wśród uczniów działa Koło Młodzieżowe PCK założone w 1945 roku i prowadzone przez Wandę Jezierską. W 1946 roku założono spółdzielnie uczniowską, zajmującą się zaopatrzeniem uczniów w przybory szkolne opiekunem została Maria Trzeszczak. Komitet Rodzicielski wspiera akcję doposażenia biblioteki szkolnej. Dotychczasowy budynek szkolny nie może sprostać potrzebom edukacyjnym uczniów. Zorganizowano kolejną salę lekcyjną, z pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania dla pracowników szkoły. Narasta potrzeba budowy większego budynku, przeznaczonego na zajęcia lekcyjne. Przedstawiciele rodziców i społeczności lokalnej podjęli 15 maja 1947 roku decyzje o wzniesieniu nowej szkoły. Wyłoniono Komitet Budowy Szkoły w Piwonicach, koordynujący działania. Pracę rozpoczęto, dysponując własnymi środkami. Projekt architektoniczny nowo wznoszonego budynku wykonał inżynier architekt Jeżyk. Budowę szkoły powierzono przedsiębiorstwu budowlanemu L. Wytych i synowie.

Zaprojektowano siedem izb lekcyjnych. Ochotnicy bezinteresownie pomagali w budowie szkoły, zarówno właściciele gospodarstw, kobiety oraz dzieci. Środki na budowę szkoły pozyskano min. z dobrowolnych składek mieszkańców. Podczas wycieczki uczniów do Cegielni Parowej mieszczącej się w Piwonicach, każdy z uczestników otrzymał po jednej cegle, którą osobiście przyniósł do szkoły. Dodatkowo kierownik wskazanego zakładu przekazał 1500 sztuk wyrobów. Cegły z rozbiórki koszar w Szczypiornie przeznaczono za pośrednictwem Powiatowego Komitetu Budowy Szkół w Kaliszu na rzecz, nowo wznoszonej szkoły. Minister Kultury i Sztuki - pan Dybowski, syn jednego z byłych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Piwonicach przekazał środki finansowe w wysokości 100 000 na pełne zradiofonizowanie nowej placówki. Koło dramatyczne z Żydowa zorganizowało w 1949 roku przedstawienie w remizie Straży Pożarnej w Piwonicach. Dochód przekazano na budowę szkoły. W 1950 roku oddano do użytku pierwszą salę lekcyjną.

Pan Trzeszczak przechodzi do organu zajmującego się nadzorem placówek oświatowych. Funkcje dyrektora w Szkole w Piwonicach obejmuje jego żona Maria Trzeszczak. Odbywają się uroczyste akademie z okazji 1 Maja, Święta Wojska Polskiego, wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. Szkoła wzbogaca się w nowe pomoce dydaktyczne. Społeczność przystępuje do wyboru kandydata na patrona szkoły. Zwyciężyła propozycja, aby nasza szkoła nosiła imię „Szarych Szeregów”. Przystąpiono do działań wychowawczych mających na celu przybliżenie uczniom patrona. Zorganizowano spotkania z działaczami organizacji harcerskiej min panią Wandą Grabską oraz panem Lechem Rabczyńskim. Odbył się również konkurs pt. „Wszystko o Szarych Szeregach”. Kuratorium Oświaty pozytywnie ustosunkowało się do działań związanych z nadaniem imienia szkole. Oficjale uroczystości związane z nadaniem imienia szkole odbyły się 10 maja 1992 roku.

W 1997 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powstania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1, składającego się z Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Przedszkola nr 21.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20