Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski to ważny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływu na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania w naszej szkole.

Ogólnie zadaniem Samorządu Szkolnego jest:

·  Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

·  Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

·  Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

·  Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

·  Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.

·  Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.

·  Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.

·  Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

·  Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.

Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VIII. Wybory odbywają się w czerwcu każdego roku, kiedy to uczniowie głosują na przedstawicieli oraz opiekunów.

Po wyborach samorządu przedstawiciele społeczności uczniowskiej współuczestniczą w tworzeniu planu rocznego, podają swoje propozycje zadań, uroczystości, akcji i działań.

Plan pracy samorządu jest oparty o główne założenia Rocznego Planu Pracy Szkoły, a jej zadania są ściśle związane z priorytetem na dany rok szkolny.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu została p. Joanna Kasperczak i p. Krystyna Birska.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodnicząca – Julia Militowska z klasy VIII

Zastępca – Maria Goździńska z klasy VIIb

Sekretarz: - Weronika Jarzycka z klasy VIII.

Sprawy Organizacyjne:

Adrianna Kaczmarek, Maja Żubertowska, Iga Matysiak, Filip Gruszka, Patrycja Kobza, Marianna Mielczarek, Klaudia Kapicka, Julia Piegat, Gabriela Sobczak, Maja Nowicka, Alina Ludwiczak, Karol Wieczorek, Wojciech Żuberek, Filip Indraszczyk, Martyna Płotek

CELE:

· Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

· Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień,

· Stworzenie uczniom warunków do aktywności społecznej, kulturalnej,

· Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole,

· Wyzwolenie zdolności organizacyjnych, kierowniczych,

· Poznanie własnego regionu i kultywowanie pamięci o świętach narodowych, szkolnych.

ZADANIA:

· Włączenie w działalność SU całej społeczności uczniowskiej;

· Dbanie o przyjazną, bezpieczną i zdrową atmosferę w szkole;

· Organizowanie imprez kulturalnych, prozdrowotnych i rozrywkowych;

· Przygotowanie akademii szkolnych, apeli wychowawczych, uroczystości;

· Koordynowanie pracami związanymi z wypełnianiem zadań przyjętych przez poszczególne klasy.

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrane spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany został skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021

Chorąży:

Maciej Zawdzki z klasy VIII i Mateusz Klaska z klasy VIII

Asysta I:

Milena Krzyżaniak z klasy VIII

Liwia Tyc z klasy VIII

Asysta II:

Aurelia Barczewska z klasy VIII

Alicja Namysł  z klasy VIII

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
im. SZARYCH SZEREGÓW
w KALISZU
na rok szkolny 2020/ 2021

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy