Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski to ważny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływu na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania w naszej szkole.

Ogólnie zadaniem Samorządu Szkolnego jest:

·  Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

·  Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

·  Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

·  Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

·  Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.

·  Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.

·  Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.

·  Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

·  Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.

Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VIII. Wybory odbywają się w czerwcu każdego roku, kiedy to uczniowie głosują na przedstawicieli oraz opiekunów.

Po wyborach samorządu przedstawiciele społeczności uczniowskiej współuczestniczą w tworzeniu planu rocznego, podają swoje propozycje zadań, uroczystości, akcji i działań.

Plan pracy samorządu jest oparty o główne założenia Rocznego Planu Pracy Szkoły, a jej zadania są ściśle związane z priorytetem na dany rok szkolny.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu została p. Joanna Kasperczak i p. Ewa Mroczek.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodnicząca – Maria Goździńska z klasy VIIIa

Zastępca – Aleksander Nawrocki z klasy VIIIa

Sekretarz: - Julia Piegat z klasy VIIa.

Sprawy Organizacyjne:

Kinga Goździńska, Marek Kasperczak, Ada Kaczmarek, Maja Żubertowska, Maciej Zalewski, Veronika Laberzbakh, Marianna Mielczarek, Patrycja Kobza, Klaudia Kapicka, Maja Nowicka, Alina Ludwiczak, Maria Babińska, Martyna Płotek

CELE:

· Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

· Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień,

· Stworzenie uczniom warunków do aktywności społecznej, kulturalnej,

· Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole,

· Wyzwolenie zdolności organizacyjnych, kierowniczych,

· Poznanie własnego regionu i kultywowanie pamięci o świętach narodowych, szkolnych.

ZADANIA:

· Włączenie w działalność SU całej społeczności uczniowskiej;

· Dbanie o przyjazną, bezpieczną i zdrową atmosferę w szkole;

· Organizowanie imprez kulturalnych, prozdrowotnych i rozrywkowych;

· Przygotowanie akademii szkolnych, apeli wychowawczych, uroczystości;

· Koordynowanie pracami związanymi z wypełnianiem zadań przyjętych przez poszczególne klasy.

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrane spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany został skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2021/2022

Chorąży:

Szymon Przygęda z klasy VIIIb i Adam Zieliński z klasy VIIIa

Asysta I:

Martyna Płotek z klasy VIIIb

Wiktoria Porada z klasy VIIIb

Asysta II:

Zuzanna Wieczorek z klasy VIIIa

Amelia Borowska  z klasy VIIIa

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy