Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski to ważny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływu na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania w naszej szkole.

Ogólnie zadaniem Samorządu Szkolnego jest:

·  Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

·  Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

·  Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

·  Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

·  Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.

·  Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.

·  Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.

·  Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

·  Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.

Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VIII. Wybory odbywają się w czerwcu każdego roku, kiedy to uczniowie głosują na przedstawicieli oraz opiekunów.

Po wyborach samorządu przedstawiciele społeczności uczniowskiej współuczestniczą w tworzeniu planu rocznego, podają swoje propozycje zadań, uroczystości, akcji i działań.

Plan pracy samorządu jest oparty o główne założenia Rocznego Planu Pracy Szkoły, a jej zadania są ściśle związane z priorytetem na dany rok szkolny.

„Niepodległa i jej miejsce w Europie. Potrzeba pamięci, aby zachować tożsamość.”    Właśnie z tym hasłem związane są zadania Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2018/2019. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu została p. Joanna Kasperczak i p. Krystyna Birska.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodnicząca – Monika Smoliga  z klasy VIII.

Zastępca – Stanisław Ludwiczak z klasy VIII.

Sekretarz: -Julia Militowska z klasy VII.

Protokolant: Zofia Glinkowska –z klasy VII.

Sprawy Organizacyjne:

Alan Przybyła, Julia Jamroziak, Michał Borecki, Martyna Petynia, Alina Ludwiczak, Gabriela Sobczak, Maja Nowicka, Karol Wieczorek, Jan Kaczmarek, Maria Goździńska, Mateusz Leśny, Natalia Sadłowska

CELE:

· 80 rocznica drugiej wojny światowej – wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów,

· Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

· Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień,

· Stworzenie uczniom warunków do aktywności społecznej, kulturalnej,

· Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole,

· Wyzwolenie zdolności organizacyjnych, kierowniczych,

· Poznanie własnego regionu i kultywowanie pamięci o świętach narodowych, szkolnych.

ZADANIA:

· Włączenie w działalność SU całej społeczności uczniowskiej;

· Dbanie o przyjazną, bezpieczną i zdrową atmosferę w szkole;

· Organizowanie imprez kulturalnych, prozdrowotnych i rozrywkowych;

· Przygotowanie akademii szkolnych, apeli wychowawczych, uroczystości;

· Koordynowanie pracami związanymi z wypełnianiem zadań przyjętych przez poszczególne klasy.

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrane spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany został skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2019/2020

Chorąży:

 Maciej Piotrowski - klasa VIII, Michał Laskowski -klasa VIII

Asysta:

 Klaudia Kłysz - klasa VIII

Oliwia Kranc - klasa VIII

Wiktoria Gołębiowska - klasa VI

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
im. SZARYCH SZEREGÓW
w KALISZU
na rok szkolny 2019/ 2020

Plan Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20