Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzi p.Honorata Skrzybalska

Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole

 

Główny cel doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

 

Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

 

Zadania doradcy zawodowego, wychowawcy, nauczycieli, specjalistów i sojuszników - sieć współpracy

 

Przykłady działań placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego

 

Słownik pojęć

 

image-1

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE  PODSTAWOWEJ INFORMACJE

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

 

DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE – KIM JEST?

Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej m.in. w formie grupowych i indywidualnych porad uwzględniając predyspozycje indywidualne osób korzystających z pomocy, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

 

DLA KOGO?

Działania szkolnych doradców zawodowych skierowane są do młodzieży, w szczególności młodzieży kończącej szkołę podstawową, która poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania:

– Jakie są moje zainteresowania i umiejętności?

– Jakie są moje plany, pasje i cele. A jeśli ich nie ma?

– Która szkoła/uczelnia jest dla mnie odpowiednia?

– Moja wymarzona praca?

– Czy istnieją alternatywy ścieżki kształcenia do mojej wymarzonej pracy?

Doradca zawodowy wspiera również rodziców uczniów mających dylematy edukacyjne i zawodowe.

 

W JAKI SPOSÓB?

Doradca zawodowy …..

– zapewnia wsparcie w podejmowaniu szkolnych i zawodowych decyzji podczas rozmów indywidualnych bądź prowadząc zajęcia grupowe,

– pomaga określić zainteresowania i umiejętności wykorzystując różne ćwiczenia, testy i kwestionariusze psychologiczne,

– pomaga podjąć samodzielną decyzję związaną z wyborem szkoły, uczelni, zawodu poprzez udzielanie informacji zawodowo – edukacyjnej, takich jak o możliwościach kształcenia, informacje o rynku pracy, informacje o zawodach itp.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI ?

Dzięki pomocy doradcy zawodowego można m.in.

– nauczyć się jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową

– uzyskać jasność swoich planów i celów zawodowych

– uzyskać informacje na temat swoich mocnych strony, talentów i w jaki sposób wykorzystać je w planowaniu dalszej edukacji

– otrzymać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, aktualnych możliwości dróg kształcenia.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2021/2022

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1. Wynik przedstawiony w procentach z:

a.    języka polskiego,

b.    matematyki

- mnoży się przez 0,35;

2.  Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3;

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ
II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
Nadchodzące wydarzenia

10.05.2022 godz. 0:00

Dzień Patrona Naszej Szkoły.

Zobacz pozostałe wydarzenia >
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy